Zapytanie nr 1

Zamawiający:   Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

                                              Pogórze w Ciężkowicach                                

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 /08 /2019

z dnia 13 sierpnia 2019

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogórze w Ciężkowicach zwraca się
z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów zakupu  profesjonalnych koszulek do siatkówki plażowej, spodenek  do  siatkówki plażowej, piłek treningowych do siatkówki plażowej oraz pucharów .

 

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt  obejmuje zakup

–                    40 szt. profesjonalnych sublimowanych koszulek do siatkówki plażowej wraz z ndrukami zawierającymi ologowanie projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika

–                     - 40 szt. profesjonalnych dzianinowych spodenek do siatkówki plażowej z nadrukiem numeru zawodnika ,

–                    40 szt. piłek treningowych do siatkówki plażowej

–                    3 szt pucharów o wyskości min 30 cm na podstawie  o wymiarach min. 10×10 cm wraz z grawerami zawierającymi loga projektu, miejsca i nazwę turnieju .

 

II. Informacje ogólne.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

4. Wszelkie pytania   , e – mail    marekdn67@interia.pl    , tel. 660 462 289

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

- Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 

V. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował[1]:

a)                 ceną złożonej oferty.

b)                 jakością wykonania usługi/towaru,

c)                  czasem realizacji,

d)                 doświadczenie w danej branży

 

VI. Czas realizacji.

Do  28 sierpnia 2019 r.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do   21 sierpnia 2019 r. Ofertę można składać mailem lub w formie papierowej na adres:  Ognisko TKKF Pogórze w Ciężkowicach ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
e-mail: marekdn67@interia.pl
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

 


[1]Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego nr  1

FORMULARZ OFERTOWY

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogorze w Ciężkowicach , Ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice

II.                  DANE DOTYCZĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nrtelefonu….…………………………………… E – mail..………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu……………………………………………………..…………

III.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy  zakupu profesjonalnych koszulek do siatkówki plażowej, spodenek  do  siatkówki plażowej, piłek treningowych do siatkówki plażowej oraz pucharów .

IV.                 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z pkt I zapytania ofertowego

V.                  CENA

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………….……….. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….).

VI.                 OŚWIADCZENIE OFERENTA:

 1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 13 sierpnia 2019 r ws zakupu profesjonalnych koszulek do siatkówki plażowej, spodenek  do  siatkówki plażowej, piłek treningowych do siatkówki plażowej oraz pucharów .     W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

……………………………………………………

(pieczęć/podpis)

 

 

 

Zapytanie nr 2

Zamawiający:   Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

                                              Pogórze w Ciężkowicach                                

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/08 /2019

z dnia 13 sierpnia 2019

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogórze w Ciężkowicach zwraca się
z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów osługi sędziowskiej turnieju piłki siatkowej plażowej

 

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt  obejmuje obsługę sedziowską turnieju piłki siatowej plażowej  w ilości 4 sędziów boiskowych i jednego sekretarza zawodów w dniu 31.08 2019r. w godzinach  od 10.00 do 18.00.  /łącznie 40 godzin/. W ramach obsługi należy uwzględnić opracowanie sysemów gry,  oraz protokołów końcowych turnieju.

II. Informacje ogólne.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

4. Wszelkie pytania   , e – mail    marekdn67@interia.pl    , tel. 660 462 289

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

- Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 

V. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował[1]:

a)                 ceną złożonej oferty.

b)                 jakością wykonania usługi/towaru,

c)                  czasem realizacji,

d)                 doświadczenie w danej branży

 

VI. Czas realizacji.

31 sierpnia 2019 r.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do   21 sierpnia 2019 r. Ofertę można składać mailem lub w formie papierowej na adres:  Ognisko TKKF Pogórze w Ciężkowicach ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
e-mail: marekdn67@interia.pl
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

 


[1]Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogorze w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice

II.                  DANE DOTYCZĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nrtelefonu….…………………………………… E – mail..………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu……………………………………………………..…………

III.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy  obsługi sędziowskiej turnieju piłki siatkowej

IV.                 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z pkt I zapytania ofertowego

V.                  CENA

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………….……….. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….).

VI.                 OŚWIADCZENIE OFERENTA:

  1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 13 sierpnia ws obsługi sędziowskiej turnieju piłki siatkowej.                                                                              W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

……………………………………………………

(pieczęć/podpis)

 

 

 

 

 

 

Zapytanie nr 3

Zamawiający:   Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

                                              Pogórze w Ciężkowicach                                

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/08 /2019

z dnia 13 sierpnia 2019

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogórze w Ciężkowicach zwraca się
z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów osługi kateringowej turnieju piłki siatkowej plażowej

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt  obejmuje obsługę kateringową dla 100 osób . Pakiety  regeneracyjne powinny zawierać 10 dag kiełbasy wraz z przygotowaniem (grill, smażenie, obsługa całodniowa), 3 wody mineralne 300 ml, 1/8 bochenka chleba, tacka papierowa, kubek jednorazowy, sztućce, keczup, musztarda, drewno opałowe , sprzątanie, zapewnienie kosza. Impreza odbędzie się w sobotę                  31 sierpnia w godzinach 0d 10.00 do 18.00

 

II. Informacje ogólne.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

4. Wszelkie pytania   , e – mail    marekdn67@interia.pl    , tel. 660 462 289

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

- Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 

V. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował[1]:

a)                 ceną złożonej oferty.

b)                 jakością wykonania usługi/towaru,

c)                  czasem realizacji,

d)                 doświadczenie w danej branży

 

 

VI. Czas realizacji.

31  sierpnia 2019 r.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do   21 sierpnia 2019 r. Ofertę można składać mailem lub w formie papierowej na adres:  Ognisko TKKF Pogórze w Ciężkowicach ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
e-mail: marekdn67@interia.pl
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

 


[1]Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik do zapytania ofertowego nr  3

FORMULARZ OFERTOWY

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogorze w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice

II.                  DANE DOTYCZĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nrtelefonu….…………………………………… E – mail..………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu……………………………………………………..…………

III.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy określenia kosztu   obsługi kateringowej turnieju  plażowej piłki siatkowej

IV.                 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z pkt I zapytania ofertowego

V.                  CENA

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………….……….. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….).

VI.                 OŚWIADCZENIE OFERENTA:

  1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia  13 sierpnia 2019 r ws obsługi kateringowej turnieju plażowej piłki siatkowej.                                                   W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

…………………………

(pieczęć/podpis)

 

 

 

 

Zapytanie nr 4

Zamawiający:   Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

                                              Pogórze w Ciężkowicach                                

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/08 /2019

z dnia 13 sierpnia 2019

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogórze w Ciężkowicach zwraca się
z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów wykonania banerów reklamowych, plakatów oraz dyplomów okolicznościowych.

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt  obejmuje wykonanie :

–                    6 szt.  banerów informacyjno – promocyjnych z  plandeki  o wymiarze 3x1m,

–                    40 szt. dyplomów na papierze ozdobnym A4

–                    100 szt.  plakatów  / kolor/   w formacie A3 zawierajacych niezbędne  informacje oraz loga projektu.

 

II. Informacje ogólne.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

4. Wszelkie pytania   , e – mail    marekdn67@interia.pl    , tel. 660 462 289

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

- Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 

V. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował[1]:

a)                 ceną złożonej oferty.

b)                 jakością wykonania usługi/towaru,

c)                  czasem realizacji,

d)                 doświadczenie w danej branży

 

 

VI. Czas realizacji.

Do  24 sierpnia 2019 r.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do   18 sierpnia 2019 r. Ofertę można składać mailem lub w formie papierowej na adres:  Ognisko TKKF Pogórze w Ciężkowicach ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
e-mail: marekdn67@interia.pl
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.


[1]Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego nr  4

FORMULARZ OFERTOWY

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogorze w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice

II.                  DANE DOTYCZĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nrtelefonu….…………………………………… E – mail..………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu……………………………………………………..…………

III.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy określenia kosztu  wykonania banerów reklamowych, plakatów i dyplomów

IV.                 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z pkt I zapytania ofertowego

V.                  CENA

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………….……….. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….).

VI.                 OŚWIADCZENIE OFERENTA:

  1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia              13 sierpnia 2019 r ws wykonania banerów reklamowych, plakatów i dyplomów. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

……………………………………………………

(pieczęć/podpis)

 

 

 

 

 

 

Zapytanie nr 5

Zamawiający:   Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

                                              Pogórze w Ciężkowicach                                

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/08 /2019

z dnia 13 sierpnia 2019

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogórze w Ciężkowicach zwraca się
z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów  pracy Animatora  podczas imprezy sportowej

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt  obejmuje  pracę animatora  – organizacja gier i zabawa dla dzieci i dorosłych (około 6 godzin samodzielnego stanowiska oraz około 2 godzin gier i zabaw
z wykorzystaniem sprzetu nagłaśniającego  oraz niezbędnych gadżetów / farby, balony, chusta/  w dniu 31 sierpnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 18.00

 

II. Informacje ogólne.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

4. Wszelkie pytania   , e – mail    marekdn67@interia.pl    , tel. 660 462 289

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

- Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 

V. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował[1]:

a)                 ceną złożonej oferty.

b)                 jakością wykonania usługi/towaru,

c)                  czasem realizacji,

d)                 doświadczenie w danej branży

 

VI. Czas realizacji.

 31 sierpnia 2019 r.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do   21 sierpnia 2019 r. Ofertę można składać mailem lub w formie papierowej na adres:  Ognisko TKKF Pogórze w Ciężkowicach ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
e-mail: marekdn67@interia.pl
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

 

 


[1]Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego nr 5

FORMULARZ OFERTOWY

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pogorze w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice

II.                  DANE DOTYCZĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nrtelefonu….…………………………………… E – mail..………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu……………………………………………………..…………

III.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy określenia kosztu pracy Animatora  podczas imprezy sportowej / turniej siatkówki plażowej/

IV.                 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z pkt I zapytania ofertowego

V.                  CENA

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………….……….. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….).

VI.                 OŚWIADCZENIE OFERENTA:

 1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia  13 sierpnia 2019 r ws kosztów  pracy Animatora  podczas imprezy sportowej. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

……………………………………………………

(pieczęć/podpis)